Nikkorex F

# 362559 ( 1963 )

 

 
   
     
21-Nov-2020